دنیای من ، دنیای رنگیِ پر از اشتباه !


غم اگر به كوه گويم، بگريزد و بريزد / كه دگر بدين گرانی، نتوان كشيد باری


مرسی که خواننده ام بودید :)

امید واردم بتونم بر گردم :)


سال نوتون هم مبارک :)) شرمنده با تاخییر زیاد :)
بشنوید.